Liberecký kraj

Úvod

Definice a terminologie

Východiska a nástroje EVVO

EVVO v ostatních regionech a zemích

Analýza stavu EVVO Libereckého kraje:

1. Veřejná správa

2. Školy a zařízení mimoškolní výuky

3. Nevládní neziskové organizace

4. Veřejnost

5. Podnikatelský sektor

6. Další zdroje pro EVVO

7. Finanční zdroje pro EVVO

Shrnutí

Přílohy

SWOT analýza stavu EVVO v Libereckém kraji

Vize EVVO Libereckého kraje

Dlouhodobé cíle EVVO v Libereckém kraji

Akční plán EVVO v Libereckém kraji na období 2003 - 2004

Zpracovatelský tým

 

Strategie environmentální výchovy,

vzdělávání a osvěty Libereckého kraje

Úvod

Zpracování koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) vzniklo na základě zadání Libereckého kraje jako strategický rozvojový dokument, jehož úkolem je navrhnout na základě analýzy stavu základní směry podpory EVVO tak, aby v Libereckém kraji vznikl fungující systém odpovídající potřebám tohoto kraje a základ pro spolupráci jednotlivých subjektů EVVO. 
Obecným rámcem koncepce EVVO je Státní program EVVO v České republice, schválený vládou ČR v roce 2000. Cílem tohoto programu, jehož realizace spočívá právě na krajích, regionech, obcích a městech, je zvýšení povědomí a znalostí obyvatel o životním prostředí. 
Základní rozvojový dokument Libereckého kraje, jímž je Strategie rozvoje Libereckého kraje, se oblasti EVVO věnuje v řadě bodů. Na tomto místě citujeme:


Sociálně-ekonomická analýza Libereckého kraje
D - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
X. Environmentální řízení území, informovanost, vzdělávání a osvěta
Existuje množství nestátních neziskových organizací a potenciál občanů zapojených do aktivní činnosti v ochraně životního prostředí. Řada organizací se zabývá ekologickou výchovou a doplňuje školní vzdělávání v této oblasti o programy EV. Tento potenciál environmentálně orientovaných NNO není zejména v rámci spolupráce NNO a veřejnou správou dostatečně využit.
XI. Závěry
- nedostatečná osvěta, vzdělávání a funkčnost informačních systémů k ŽP
SWOT analýza
D - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Silné stránky
- potenciál hodnotného krajinného a přírodního prostředí s vysokou diverzitou ekosystému
- velká koncentrace chráněných území
- angažovanost, aktivní zájem veřejnosti
Slabé stránky
- nedostatečná funkčnost informačních systémů o stavu ŽP, nedostatečná osvěta, nízká úroveň ekologického vědomí a zapojení veřejnosti do tvorby a ochrany ŽP
Příležitosti
- rozvoj environmentální výchovy a osvěty
Celková vize Libereckého kraje
Posílen pocit sounáležitosti obyvatel s LK a vztah k životnímu prostředí

Z oblastí s tematikou životního prostředí jsme vybrali jen ty, které se EVVO týkají výslovně. Jsme si vědomi toho, že souvislost s EVVO mají všechny další prvky ŽP: chráněná a dobře zachovalá přírodní území jsou vhodným demonstračním a výchovným prvkem pro výuku přímo v přírodě. Naopak devastované oblasti, nadbytečná spotřeba neobnovitelných zdrojů, nevhodné formy cestovního ruchu, vysoké koncentrace škodlivin, neúčast veřejnosti v rozhodovacích procesech apod. mohou sloužit jako výstražné příklady. Problematické aktivity a nedostatečná komunikace veřejné správy, podnikatelského sektoru a subjektů, které se EVVO zabývají vytvářejí pro EVVO schizofrenní prostředí rozporu teorie a praxe. 
Méně nápadná, avšak nepochybně existující je souvislost s dalšími kapitolami Strategie rozvoje kraje (Ekonomika, Lidské zdroje, Infrastruktura, Cestovní ruch, Zemědělství a rozvoj venkova). Ve smyslu Místní Agendy 21 je třeba posuzovat tyto oblasti rozvoje ve vzájemných vazbách a souvislostech.

Koncepce EVVO je dlouhodobý dokument s časovým horizontem do roku 2010, jehož smyslem je představit na základě analýzy vizi EVVO Libereckého kraje a předložit návrh cílů a opatření, jehož naplněním bude tato vize realizována. 
Koncepce EVVO LK obsahuje:
- vstupní informace - definice a terminologii
- informaci o východiscích pro zpracování dokumentu 
- analýzu stavu EVVO Libereckého kraje v těchto oblastech:
   · EVVO veřejné správy (obecní a městské úřady, instituce státní správy)
   · EVVO ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ, zařízení mimoškolní výchovy)
   · EVVO v nestátních neziskových organizacích
   · EVVO veřejnosti
   · EVVO v podnicích
   · EVVO v kulturních a dalších zařízeních (muzea, knihovny apod.), další vybavení pro EVVO
   · finanční zdroje podporující EVVO (s důrazem na regionální zdroje v Libereckém kraji)
- SWOT analýzu stavu EVVO v Libereckém kraji
- strategickou část obsahující vizi a dlouhodobé směry EVVO Libereckého kraje
- implementační část (vlastní koncepce).

Zpracování Koncepce EVVO bylo zahájeno v květnu 2002 dotazníkovým šetřením v jednotlivých oblastech. Průběžně aktualizované zprávy o stavu EVVO byly zveřejňovány k připomínkování členům pracovní skupiny i ostatním subjektům širšího pracovního fóra do září téhož roku. 
V září byla analýza situace EVVO v Libereckém kraji předložena výborům zastupitelstva pro životní prostředí a zemědělství a pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
SWOT analýza a návrh strategické a implementační části byl zpracován během soustředění pracovní skupiny v září, připomínkován ve veřejném procesu (elektronická rozesílka, veřejné představení návrhu dokumentu ve všech okresech Libereckého kraje) do listopadu téhož roku. 
Po vyhodnocení a zapracování připomínek bylo zpracováno doplněné znění Koncepce EVVO Libereckého kraje a v prosinci 2002 předáno zadavateli. Po schválení Zastupitelstvem Libereckého kraje se stane rozvojovým dokumentem Libereckého kraje a bude možné zahájit jeho implementaci ve formě krátkodobých operačních programů EVVO Libereckého kraje, zpracování koncepcí EVVO pro nižší stupně veřejné správy a další subjekty a realizace těchto programů na všech úrovních.
V oblasti školství budou cíle EVVO realizovány v postupných krocích prostřednictvím Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Libereckého kraje, podle možností a vývoje situace školské soustavy Libereckého kraje. V oblastech, které nespadají pod přímé řízení resortu životního prostředí a zemědělství Libereckého kraje, má koncepce EVVO charakter doporučení a ideových podnětů: jejím cílem je především to, aby subjekty EVVO navzájem komunikovaly, spolupracovaly, byly informovány o aktivitách ve svém okolí. 

 

© 2002 Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.